โอโซนสำหรับบำบัดน้ำประปา ( Municipal Potable )

โอโซนสามารถนำไปบำบัดน้ำในระบบผลิตน้ำประปาชุมชน ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงจังหวัด ได้ทั้ง 3 ขั้นตอนคือ

 

1. การบำบัดก่อนการกรอง

2. การบำบัดหลังการกรอง

3. การบำบัดร่วมกับการเติมคลอรีนในขั้นตอนสุดท้าย

 

เนื่องจากปัญหาของระบบผลิตน้ำประปาเช่น ปริมาณสารละลายโลหะหนักมาก สารปนเปื้อนมาก มีกลิ่นเหม็น มีเชื้อโรค ขึ้นกับคุณภาพของน้ำจากแหล่งน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา ดังนั้นการนำโอโซนไปใช้ในจุดต่างๆ ต้องคำนึงถึงปัจจัยขององค์ประกอบต่างๆเพื่อให้สามารถบำบัดน้ำให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

คุณประโยชน์ที่ได้รับ

 

การบำบัดก่อนการกรอง ( Pre-Treatment )

ขจัดสารละลายโลหะหนัก Iron , Manganese , Sulfide
ขจัดสารพิษ Toxic Cyanide Ions , ยาฆ่าแมลง Pesticides
ช่วยการจับตะกอน ลดความขุ่น Turbidity / Microflocculation
การบำบัดหลังการกรอง ( Post-Treatment )

ฆ่าเชื้อโรค Bacteria , Virus , Giardia , Cryptosporidium
ขจัดสารระเหยอินทรีย์ ลดกลิ่น Volatile Organic Contaminants ( VOCs )
ขจัดสารประกอบอินทรีย์ Synthetic Organic Contaminants ( SOCs )
ขจัดสี ที่เกิดจากสาร Organics และ Inorganics
การบำบัดร่วมกับการเติมคลอรีน ( Post-Chlorination )

ลดการเกิด Trihalomethane ( THM ) และ Haloacetic Acid ( HAA )